Jak wygląda egzamin

Procedura zaczyna się tak samo jak dotychczas – od złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy ze wszystkimi załącznikami i wyrobienia profilu kandydata na kierowcę w starostwie powiatowym. Następnie kursant w zależności od podjętej decyzji powinien zapisać się na szkolenie w OSK albo na egzamin w WORDzie.

 • wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań (tzn. oświadczenie o przebywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu przesłanek o których mowa w art. 12 ust 1 pkt 1-5 ustawy - chodzi o to, że prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy zostało zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte - w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.
 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane dla danej kategorii;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiadamy.

Zmienia się jedynie adres pod który udajemy się po uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę – zamiast do ośrodka szkolenia kierowców należy wybrać się do WORDu i zapisać na egzamin. Natomiast jeśli decyzję o wcześniejszym przystąpieniu do państwowego egzaminu teoretycznego podejmuje osoba już zapisana na kurs, wybrany przez tą osobę ośrodek szkolenia kierowców będzie musiał zgłosić przerwanie szkolenia aby zwolnić profil kandydata na kierowcę

By kursanta można było zwolnić z zajęć teoretycznych musi on mieć w PKK wpis o uzyskaniu pozytywnego wyniku państwowego egzaminu teoretycznego już w momencie kiedy OSK pobiera PKK przyjmując daną osobę na kurs.

Tak, możliwość zwolnienia z części teoretycznej szkolenia dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy.

W tym zakresie przepisy się nie zmieniły – do egzaminu można przystąpić nie wcześniej niż miesiąc przed uzyskaniem wymaganego wieku i dotyczy to również obniżonych progów wiekowych po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej.

Do samego szkolenia można natomiast przystąpić na 3 miesiące przed osiągnięciem progu wiekowego, również w przypadku obniżonych progów wiekowych, nawet jeżeli kandydat jest dopiero w trakcie kursu kwalifikacyjnego.

Uzyskanie pozytywnego wyniku części teoretycznej egzaminu państwowego jest warunkiem zwolnienia z części teoretycznej szkolenia, jednak prawo nie ogranicza ilości podejść do tego egzaminu, dlatego kandydat może próbować ponownie.

Wówczas wszystko odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Informacja o uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z część teoretycznej zostanie wprowadzona przez WORD do PKK.

Tak, kursant który nie korzysta ze zwolnienia z części teoretycznej kursu musi zdać również wewnętrzny egzamin teoretyczny, realizowany jak dotąd – bezpośrednio po zakończeniu e-learningu albo po całym kursie w przypadku teorii prowadzonej tradycyjnymi metodami.

Tak, egzamin teoretyczny będzie taki sam niezależnie od tego czy kursant przygotowywał się do niego we własnym zakresie czy w ramach kursu prowadzonego w ośrodku szkolenia kierowców.

Należy odróżnić dwie kwestie – przyswajanie teoretycznych informacji z zakresu pierwszej pomocy i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wiedza teoretyczna o pierwszej pomocy jest sprawdzana na egzaminie teoretycznym i można się do tego przygotować we własnym zakresie. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy są natomiast kształcone pod okiem ratownika w ośrodku szkolenia kierowców. Co ważne – ćwiczenia te muszą być realizowane nawet w przypadku kursantów, którzy są zwolnieni z części teoretycznej kursu. Ćwiczenia te stanowią bowiem odrębną od teorii część kursu, mimo iż godzinowo i organizacyjnie powiązane są z częścią teoretyczną.

1. 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3. 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4. 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5. 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6. 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7. 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

Trasy

Trasy

Poznaj prawdziwe trasy egzaminacyjne

FAQ egzamin

FAQ

Odpowiedzi
na Twoje ptytania

Formu prawojazdy

Forum

Dyskusje
na najważniejsze tematy